Tarihten Günümüze Tahrif Hareketleri C.1

0

tahrif_1-600x900-500x500Kâinata hâkim olan bu ebedî ve ilâhî kanunun îcâbı olarak daima müşahede edilegelmiş olan “Hak-Bâtıl Mücadelesi”nin en kesîf bir sûrette cereyan ettiği saha ise, -hiç şüphesiz- bizim millî ve dînî tarihimizdir. Bununsa, biri “siyasî” ve “askerî” olmak üzere hâriçten; diğeri ise “fitne” ve “fesat” çıkarmak şeklinde dâhilden icra edilmiş olduğu çok bilinen bir gerçektir.

Ancak unutmamak gerektir ki, İslâm’ın vahdetini bozarak onun kuvvet ve kudretini zaafa uğratmak yönünden iç bünyede zuhûr eden birtakım dâhilî fitne veya tahrif hareketleri, askerî ve siyasî karşı koymalar ve bunun îcabı olan harp ve darplerden daha müessir olmuştur.

Tarihten Günümüze Tahrif Hareketleri adıyla kaleme alınmış olan işbu eser, zikredilen şu ehemmiyetine binâen, İslâm’ın sâfiyetine karşı gerçek bir ihânet hareket olan dâhilî fitnelerin teşhiri maksadıyla yazılmıştır.

SATIN AL

YURTDIŞINDAN SATIN AL

Share.