CHP ZİHNİYETİ VE DİN (1)

0

Aşağıdaki sözler bir zamanlar başbakanlık yapmış olan medrese kaçkını ve CHP mensubu Şemseddin Günaltay tarafından Birinci Türk Tarih Kongresinde söylenmiştir:

(…) Allah, mücerret ve tek bir varlıktır. Ona birtakım sıfatlar isnadı, onun dünya ve ahırette görülebileceği iddiası, mabuda insanî bir mahiyet atfeden devirlerin peszinde bir hatırasıdır. İnsan, her türlü irade ve ihtiyardan mahrum, bir kukla değil, kendi ef’al ve harekâtında müstakil bir varlıktır. Ef’al ve harekâtının haliki bizzat kendisidir. Kur’an mahsulü ilhamdır. Binaenaleyh Allahın değil Peygamberin kelâmıdır. Binnetice kadîm değil hadistir. Bidayette muayyen meselelere inhisar eden Akliye mezhebi, başta Ebül  Hüzeyl Allaf olmak üzere Belhli Ebülkasım, Harzemli Mahmut, Ferganeli İbni Ahşit gibi Türk mütefekkirleri tarafından felsefî esaslarla takviye edilerek yüksek bir metafizik sistemi haline konuldu. (…)

(Kaynak: T.C Maarif Vekaleti tarafından yayınlanmış olan Birinci Türk Tarih Kongresi, Müzakrere Zabıtları isimli eser, sh. 295)

Share.