BOYKOT KELİMELER

0

BOYKOT EDİLECEK BİN UYDURMA VE BATI MENŞE’Lİ KELİME
(Sol: Uydurma Kelime / Sağ: Hakîki Kelime)
-A-
ACUN : KÂİNAT
ACIMASIZ : MERHAMETSİZ, ZALİM
AÇIMLAMA : ŞERHETME, TEŞRİH, AÇMA
AÇINIM : İNKİŞAF, GELİŞME
AÇINMAK : İNKİŞAF ETMEK
AÇMAZLIK : KETUMİYET, AĞIZ SIKILIĞI,
SIR SAKLAMA
ADAY : NAMZED
AKAĞIN : HÜSNÜNİYET, İYİ NİYET
AKÇELİ : MALÎ
AKLAMA : BERÂET ETTİRME, TEBRİYE
AKSİYON : İŞ, AMEL
AKTİF : FAAL
AKTİVİTE : FAALİYET
AKTÖRE : AHLÂK
ALABIK: İKİ YÜZLÜ, MURÂÎ
ALDATI : HİLE, DÜZEN
ALAN : SAHA
ALAŞIM : HALİTA
ALGI : İDRAK, ANLAMA
ALGILAMAK: KAVRAMAK, İDRAK ETMEK
ALINDI : MAKBUZ
ALINTI : İKTİBAS
ALIŞKI : ÂDET
ALNAÇ : CEPHE
AMAÇ : GÂYE, MAKSAD
ANDAÇ : HÂTIRA, YADİGÂR
ANGAJE : BAĞLAMAK
ANI : HÂTIRA
ANIK : ÂMÂDE, HAZIR
ANIKLAMAK: HAZIR ETMEK
ANIMSAMAK: HATIRLAMAK
ANIT : ÂBİDE
ANLAK : ZEKÂ
ANLAM : MÂNÂ, MEAL
ANLATI : HİKÂYE, USLÛB
ANLATIM : İFÂDE
ANLIK : ZİHİN
ANORMAL : GAYRİ TABİİ
ANSIMAK : HATIRLAMAK
ANTOLOJİ : MÜNTEHEBÂT
ARAÇ : VÂSITA
ARDIL : HALEF
ASAL : ESASÎ, BAŞLICA
AS BAŞKAN : REİS MUAVİNİ
ASİMİLÂSYON: ERİTME
AST : MADUN
AŞAMA : MERHALE
ATAMAK : TÂYİN ETMEK
ATANMAK : TÂYİN OLUNMAK
ATILIM : HAMLE
AVUNTU : TESELLİ
AYDIN : MÜNEVVER
AYIRIM : TEFRİK
AYRINTI : TEFERRUAT
AYRIŞIK : MUHTELİF, AYRI TÜRDEN
AZRAK : NÂDİR, AZ BULUNAN
-B-
BAĞI : SİHİR
BAĞIL : İZÂFÎ
BAĞIM : TÂBİİYET
BAĞIMLI : TÂBİ
BAĞIMLILIK: TÂBİİYET, MUKAYYED
BAĞIMSIZ : MÜSTAKİL
BAĞIMSIZLIK: İSTİKLÂL, İSTİKLÂLİYET
BAĞLAÇ : RABIT EDATI
BAĞINTI : NİSBET, İZÂFET, MÜNÂSEBET
BAĞINTILIK: İZÂFİYET
BAĞLAM : DEMET, DESTE
BAĞNAZ : MUTAASSIP
BAĞLAŞIK : MÜTTEFİK
BAĞLAŞMAK: İTTİFAK ETMEK
BAĞIŞIK : MUAF
BAĞIŞIKLIK : MUÂFİYET
BANDAJ : SARGI
BASINÇ : TAZYİK
BAŞKAN : REİS
BAŞ YAPIT : ŞAHESER
BAŞ YAZMAN: BAŞKÂTİP
BAŞVURU : MÜRACAAT
BAY : BEY
BAYAN : HANIM
BEĞENİ : TAKDİR
BELGE : VESİKA
BELLEK : HÂFIZA
BELİRTEÇ : ZARF
BENZETİ : TEŞBİH, BENZETME
BETİM : TASVİR
BETİMLEMEK: TASVİR ETMEK
BETİMSEL : TASVİRÎ
BETİK : KİTAP, MEKTUP
BEZEK : SÜS, ZİYNET
BİLDİRGE : BEYANNÂME
BİLDİRİ : BEYANNÂME, TEBLİĞ
BİLDİRMEN : MUHÂBİR
BİLEŞİK : MÜREKKEP, BİRLEŞİK
BİLEŞME : TERKİP, SENTEZ
BİLGE : ÂLİM, ÂRİF
BİLGELİK : ÂLİMLİK, ÂRİFLİK
BİLİM : İLİM
BİLİMSEL : İLMÎ
BİLİNÇ : ŞUUR
BİLİNÇLİ : ŞUURLU
BİLİNÇLENDİRMEK: ŞUURLANDIRMAK
BİREY : FERD
BİREYCİLİK : FERDİYETÇİLİK
BİREYSEL : FERDÎ
BİRİKİM : MÜKTESEBÂT, TERÂKÜM
BİTKİ : NEBAT
BİTKİSEL : NEBATÎ
BİTEK : VAHDET, ÜNİTE
BOYUT : BUUD
BÖLÜMCE : TEFRİKA
BUYRUK : EMİR
BUYRULTU : EMİRNÂME
BÜTÜNLEME: İKMAL
BULGU : KEŞİF, ÎCAD
BULGULAMAK: KEŞFETMEK, ÎCÂD ETMEK
BUNALIM : BUHRAN, HAFAKAN, SIKINTI
-C-
CİNSEL : CİNSÎ
COŞKU : HEYECAN
COŞU : VECD
COŞUMCULUK: ROMANTİZM
-Ç-
ÇABA : CEHD, GAYRET
ÇAĞDAŞ : MUÂSIR, HEM-ASIR
ÇAĞDAŞLAŞMA: MUÂSIRLAŞMA, MODERNLEŞME
ÇAĞIRTMAÇ: TELLÂL
ÇAĞRI : DÂVET
ÇAĞRIŞIM : TEDÂİ
ÇALIŞTAY : İSTİŞÂRÎ TOPLANTI
ÇOĞUL : CEM’İ, ÇOKLUK
ÇÖZÜMLEMEK: HALLETMEK, TAHLİL ETMEK
ÇELİŞKİ : TEZAD
ÇEVİRİ : TERCÜME
ÇEVİRMEN : MÜTERCİM
ÇİZELGE : CETVEL
ÇEKİMSER : MÜSTENKİF
ÇEKİNCE : TEHLİKE, MUHÂLEFET ŞERHİ
-D-
DANIŞMAN : MÜŞÂVİR
DANIŞTAY : DEVLET ŞÛRASI
DAYANÇ : İSTİNADGÂH
DAYANIŞMA: TESÂNÜD
DEĞİN : KADAR
DEĞİNMEK : TEMÂS ETMEK
DELEGE : MURAHHAS
DEMEÇ : BEYÂNAT
DENEK : DENENMİŞ, TECRÜBE EDİLEN
DENEY : TECRÜBE
DENETİM : MURÂKABE
DENETÇİ : MURÂKIB
DENEYİM : TECRÜBE
DENEYİMLİ : TECRÜBELİ
DENEYSEL : TECRÛBÎ
DERSLİK : DERSHANE
DEVİM : HAREKET
DEVRİM : İNKILÂB, İHTİLÂL
DEYİM : TÂBİR
DIŞLAMAK : HÂRİÇTE BIRAKMAK
DIŞ SATIM : İHRÂCAT
DİKEY : AMÛDÎ
DİLEKÇE : İSTİDÂ, ARZUHAL
DİNLENCE : TÂTİL
DİNGİN : SÂKİN
DİNSEL : DÎNÎ
DİREKT : DOĞRUDAN DOĞRUYA
DİREKTÖR : MÜDÜR
DİZEN : ÂHENK
DOĞA : TABİAT
DOĞAL : TABİÎ
DOĞA ÖTESİ: METAFİZİK, MÂBA’DETTABÎA
DOKU : NESİC
DOKUNMAZLIK: MASÛNİYET
DONATIM : TEÇHİZ
DÖNEM : DEVRE
DÖNENCE : MEDAR, ETRÂFINDA DÖNÜLEN NOKTA
DÖRÜT : SAN’AT
DÖRÜTMEN : SANATKÂR
DURUŞMA : MURAFAA
DURAKSAMA: TEVAKKUF, TEREDDÜD
DUYARLI : HASSAS
DUYARLILIK: HASSASİYET
DUYGU : HİS, HASSE
DUYGUSAL : HİSSÎ
DUYUM : İHSÂS, MESMUAT
DUYUMSAL : İHSÂSÎ
DUYURU : ÎLÂN
DÜRTÜ : MUHARRİK, TAHRİK EDEN
DÜŞEY : ŞAKULÎ
DÜŞLEMEK : HAYAL ETMEK
DÜŞSEL : HAYÂLÎ
DÜŞÜK : SÂKIT
DÜŞÜN : FİKİR
DÜŞÜNSEL : FİKRÎ
DÜŞÜNÜR : MÜTEFEKKİR
DÜZELTİ : TASHİH
DÜZELTMEN: MUSAHHİH
DÜZEN : NİZAM
DÜZEY : SEVİYE
DÜZ YAZI : NESİR
-E-
EDER : FİYAT
EDİM : AMEL
EDİMSEL : FİİLÎ
EGEMEN : HÂKİM
EGEMENLİK : HÂKİMİYET
EGO : BEN
EGOİST : NEFSÂNÎ, BENCİL
EĞİLİM : TEMÂYÜL
EĞİTİMBİLİM: PEDAGOJİ, USÛL-İ TEDRİS
EĞİTİM : TERBİYE
EĞİTİMCİ : TERBİYECİ, MÜREBBİ
EĞİTİCİ : TERBİYECİ, MÜREBBİ
EĞİTİCİLİK : TERBİYECİLİK
EĞİTMEK : TERBİYE ETMEK
EKSTRA : SEÇKİN, MÜMTAZ
ELÂSTİKİ : ESNEK
ELEŞTİRİ : TENKİD, TE’DİB, TÂRİZ, TA’YİB
ELEŞTİRME : TENKİD ETME
ELEŞTİRMEN: MÜNEKKİD
ELİT : SEÇKİN
EMEKÇİ : İŞÇİ
EMEKLİ : MÜTEKAİD
EMEKLİLİK : TEKAÜDLÜK
ENGELLİ : ÖZÜRLÜ
ENFORMASYON: DANIŞMA
ENTERESAN: DİKKAT ÇEKİCİ
ERDEM : FAZÎLET
ERDEMLİ : FAZÎLETLİ
EREK : GÂYE, HEDEF
ERGEN : ÂKİL BÂLİĞ
ERGENLİK : BULÛĞ
ERK : KUDRET
EROZYON : AŞINMA
ESEN : SIHHATLİ, SÂLİM
ESENLİK : ÂFİYET, SIHHAT, SELÂMET
ESİN : İLHAM
ESİNLEMEK : İLHAM ETMEK
ESİNLENMEK: MÜLHEM OLMAK
EŞEY : CİNS
EŞEYSEL : CİNSÎ
EŞGÜDÜM : TANZİM, ORTAKLAMA, DÜZENLEME
ESTETİK : BEDİİYAT
ETKİ : TE’SİR
ETKİLİ : MÜESSİR
ETKİLENMEK: MÜTEESSİR OLMAK
ETKİN : MÜESSİR
ETMEN : MÜESSİR, ÂMİL
ETNİK : KAVMÎ
ETÜD : İNCELEME, MÜTÂLEA
EVRE : SAFHA, MERHALE
EVREN : KÂİNAT
EVRENSEL : CİHANŞÜMUL
EVRİM : TEKÂMÜL
EYLEM : FİİL, AMEL, HAREKET
EYLEMLİ : AMELÎ, FİİLÎ
EYLEMSİZLİK: HAREKETSİZLİK, AMELSİZLİK
EZGİ : NAĞME
-F-
FİZİKSEL : FİZİKÎ
FİZİK ÖTESİ : METAFİZİK, MABA’ DETABÎA
FORM : ŞEKİL
FORMEL : ŞEKLÎ
-G-
GELENEKSEL: AN’ANEVÎ
GELGİT : MEDD-Ü CEZİR
GENEL : UMÛMÎ
GENELGE : TA’MÎM
GENELLEŞTİRMEK: TAMİM ETMEK, UMÛMîLEŞTİRMEK
GENELLEMEK: TA’MÎM ETMEK
GENELLİKLE: UMÛMİYETLE
GENSORU : İSTİZAH
GEREÇ : MALZEME
GEREKÇE : ESBÂB-İ MÛCİBE
GEREKSİNİM: İHTİYAÇ
GEREKSİNME: MUHTAÇ OLMA
GEZMEN : SEYYAH
GİYSİ : ELBİSE
GİZ : SIR
GİZEM : SIR, ESRAR
GİZEMCİ : MİSTİK, MUTASAVVIF
GİZEMCİLİK: MİSTİSİZM, TASAVVUF
GİZEMLİ : ESRÂRENGİZ
GİZEMSEL : MİSTİK, TASAVVUFÎ
GÖKSEL : SEMÂVÎ
GÖMÜ : DEFİNE
GÖMÜT : MEZAR, KABİR
GÖMÜTLÜK : MEZARLIK
GÖNENCE : REFAH
GÖNENÇ : REFAH
GÖRECE : İZÂFÎ
GÖRECECİ : İZÂFİYETÇİ, (RELÂTİVİST)
GÖRELİ : İZÂFÎ
GÖREV : VAZİFE
GÖREVLİ : VAZİFELİ
GÖREVLENDİRMEK: VAZİFELENDİRMEK
GÖREVSİZLİK: VAZİFESİZLİK
GÖRKEM : İHTİŞAM
GÖRSEL : GÖRMEKLE ALÂKALI, BASARÎ
GÖRÜŞCÜ : ZİYARETÇİ
GÖZLEM : MÜŞÂHADE, TARASSUD, TEFAHHUS
GÖZLEMCİ : MÜŞÂHİD
GÖZLEMEVİ : RASATHÂNE
GÖZLEMLEMEK: MÜŞÂHADE ETMEK
GÜDÜ : GÜTME, SEVK
GÜDÜM : SEVK, GÜTME
GÜDÜMLÜ : SEVK EDİLEBİLEN
GÜLDÜRÜ : KOMEDİ
GÜLDÜRMEN: KOMİK
GÜLMECE : MİZAH
GÜNCE : HÂTIRA DEFTERİ, GAZETE
GÜNCEL : AKTÜEL, ŞE’NÎ, YEVMÎ
GÜNCELLEŞMEK: AKTÜELLEŞMEK, ŞE’NİYYET
GÜNDEM : RUZNÂME
GÜNLÜ : TARİHLİ
GÜVENCE : TEMİNAT
GÜVENÇ : İTİMAT
GÜVENLİ : EMİN
GÜVENLİK : EMNİYET, ASÂYİŞ
-H-
HALKOYU : REFERANDUM, REY-İ ÂM
HEPTEN : TAMAMİYLE
HOŞGÖRÜ : MÜSÂMAHA, TESÂMUH
HOŞGÖRÜLÜ: MÜSÂMAHAKÂR
-I-
ILIM : ÎTİDAL
ILIMAN : MÛTEDİL
ILIMLI : MÛTEDİL
ILIMLILIK : İTİDAL
IŞIN : ŞUA
-İ-
İÇE BAKIŞ : DERÛNÎ, MURÂKABE
İÇERİK : MUHTEVÂ
İÇERMEK : TAZAMMUN ETMEK
İÇGÖZLEM : BATINÎ TEFAHHUS
İÇGÜDÜ : İNSİYAK, SEVK-İ TABİÎ
İÇLEM : TAZAMMUN
İÇSEL : DÂHİLÎ
İÇSELLİK : LİRİZM
İÇTENLİK : SAMÎMİYET
İÇTENLİKLE : SAMÎMİYETLE
İÇ TEPİ : İLGA
İÇ TÜZÜK : DÂHİLÎ NİZÂMNÂME
İÇ UYUM : DERÛNÎ ÂHENK
İKİNCİL : TÂLÎ
İL : VİLÂYET
İLÇE : KAZA
İLENÇ : BEDDUA
İLETİŞİM : HABERLEŞME
İLETKEN : NÂKİL
İLETKENLİK: NÂKILİYET
İLGİ : ALÂKA
İLGİLENMEK: ALÂKADÂR OLMAK
İLGİLENDİRMEK: ALÂKADÂR ETMEK
İLGİLİ : ALÂKALI
İLGİNÇ : ALÂKA ÇEKİCİ
İLGİSİZ : ALÂKASIZ
İLGİSİZLİK : ALÂKASIZLIK, KAYITSIZLIK
İLİNTİ : NİSBET, TAALLUK
İLİNTİLİ : MENSUB, ÂİD, MÜTEALLİK
İLİŞİK : ALÂKA, TEMAS, ÂİDİYET, MÜNÂSEBET,
MERBUT, ÂİD, MELFUF
İLİŞKİ : MÜNÂSEBET, TEMAS
İLİŞKİN : MÜTEALLİK, ALÂKALI, DÂİR, ÂİD
İLKE : UMDE, PRENSİP
İLKEL : İBTİDÂÎ
İLKELEŞMEK: UMDELEŞMEK
İLKELLEŞMEK: İBTİDÂÎLEŞMEK
İLKELLİK : İBTİDÂÎLİK
İMGE : HAYAL
İMGELEM : MUHAYYİLE
İMGELEME : TAHAYYÜL
İMGELEMEK: TAHAYYÜL ETMEK
İMGESEL : HAYÂLÎ
İMREN : GIBTA
İMRENCE : MAZBUT
İMSEL : İŞÂRETE ÂİD
İNAN :İTİKAD, İMAN, AKÎDE
İNANÇ : İTİKAD, İMAN, AKÎDE
İNANÇLI : MÜ’MİN, MU’TEKİD
İNANLI : MU’TEKID, İMANLI
İNANSIZ : KÂFİR
İNANSIZLIK : İMANSIZLIK, KÜFÜR
İNDİRGEME : İRCÂ ETME
İNDİRGEMEK: İRCÂ ETMEK
İNVESTİSMAN: YATIRIM
İRDELEME : TETEBBU, TEDKİK
İSTEM : TALEP
İSTEMLİ : İHTİYÂRÎ, İRÂDÎ
İSTEMSİZ : GAYRİ İRADÎ
İŞİTSEL : SEM’Î
İŞLEM : MUÂMELE
İŞLEV : FONKSİYON, UF’ULE
İŞLEVSEL : FONKSİYONEL
İŞTEŞLİK : MÜŞÂREKET
İVDİRMEK : TÂCİL ETMEK
İVECEN : ACÛL, ACELECİ
İVECENLİK : ACELECİLİK
İVEDİ : ACELE
İVEDİLİK : İSTİCAL
İVMEK : ACELE ETMEK,
İYE : SÂHİB
İYELİK : SÂHİBLİK, MÜLKİYETE TESÂHÜB
İZLEM : TEMA
İZLEMEK : TÂKİP ETMEK, SEYRETMEK, TEMÂŞA
ETMEK
İZLENİM : İNTİBÂ
İZOLASYON : TECRİD
İZOLE ETMEK: TECRİD ETMEK
-J-
JARGON : GALAT
-K-
KALINTI : BAKİYE
KALIT : MİRAS
KALITÇI : MİRASÇI
KALITIM : VERÂSET, İRS
KALITSAL : İRSÎ
KALKIŞMA : TEŞEBBÜS, KIYAM
KAMU : AMME, HALK
KAMULAŞTIRMAK: İSTİMLÂK ETMEK
KAMUOYU : AMME EFKÂRI, UMÛMÎ EFKÂR
KAMUSAL : MÂŞERÎ, AMMEYE ÂİD
KAMUTAY : BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
KANI : KANAAT, REY, DÜŞÜNCE
KANIT : DELİL
KANITLAMAK: İSPAT ETMEK
KANITLI : MÜDELLEL
KAPSAM : ŞUMÛL
KAPSAMAK : ŞÂMİL OLMAK
KAPSAR : ŞÂMİL
KARALAMA : TESVİD, MÜSVEDDE YAPMA
KARİZMA : ŞÜKÛH
KARŞI : MUHÂLİF
KARŞIN : RAĞMEN, MUKABİL
KARŞIT : ZIT, MUHÂLİF
KATKI : İLÂVE
KATMAN : TABAKA
KATMANLAŞMAK: TABAKALAŞMAK
KAVRAM : MEFHUM
KENT : ŞEHİR
KENTÇİLİK : ŞEHİRCİLİK
KENTLİ : ŞEHİRLİ
KESENEK : ÂİDAT
KESİNKES : KAT’Î
KESİNLEME : KAT’İLEŞME
KIRIM : KATLİAM
KIRSAL : KIR, KIRLIK
KLİNİK : SERİRİYAT
KISIR DÖNGÜ: FÂSİD DÂİRE
KISIT : TAHDİD, HACİR
KISITLAMAK: TAHDİD ETMEK
KISITLI : MAHCUR
KIVANÇ : MEMNÛNİYET
KIVANÇLI : MEMNUN
KİMLİK : HÜVİYET
KİMYASAL : KİMYEVÎ
KİŞİLİK : ŞAHSİYYET
KİŞİLİKSİZ : ŞAHSİYYETSİZ
KİŞİSEL : ŞAHSÎ
KOMUT : EMİR
KOMUTA : KUMANDA
KOMUTAN : KUMANDAN
KOMUTANLIK: KUMANDANLIK
KONSULTASYON: İSTİŞÂRE
KONU : MEVZU
KONUK : MİSÂFİR
KONUKÇU : MİHMANDAR
KONUK EVİ : MİSÂFİRHÂNE
KONUKLAMAK: MİSÂFİR ETMEK, ZİYÂFET ÇEKMEK
KONUKLUK : MİSÂFİRLİK, MİSÂFİRHÂNE
KONUKSEVER: MİSÂFİRPERVER
KONUM : MEVKİ, VAZİYET, DURUM
KONUT : MESKEN, İKAAMETGÂH
KONUŞLANDIRMAK: MEVZİLENDİRMEK
KOŞUL : ŞART
KOŞULLAR : ŞERÂİT, ŞARTLAR
KOŞULLANDIRILMAK: ŞARTLANDIRILMAK
KOŞULLANDIRMAK: ŞARTLANDIRMAK
KOŞULLANMAK: ŞARTLANMAK
KOŞULLU : ŞARTLI
KOŞUT : PARALEL
KOVUŞTURMA: TÂKİBAT
KÖKEN : MENŞE, KAYNAK
KÖKTEN : CEZRÎ, ESASLI
KÖKTENCİ : CEZRÎLİK TARAFTARI
KURAL : KAAİDE
KURALLAŞMAK: KAAİDELEŞMEK
KURALLAŞTIRMAK: KAAİDELEŞTİRMEK
KURALLI : KAAİDELİ
KURALSIZ : KAAİDESİZ
KURAM : NAZARİYE
KURAMCI : NAZARİYECİ
KURAMSAL : NAZARÎ
KURGU : MONTAJ, KURMA
KURMAY : ERKÂN-I HARB
KURUL : HEY’ET
KURULTAY : UMÛMÎ HEY’ET
KURUM : MÜESSESE
KURUMLAŞMAK: MÜESSESELEŞMEK
KURUMSAL : MÜESSESEVÎ
KUŞAK : NESİL
KUŞKU : ŞÜPHE, ENDİŞE
KUŞKUCU : ŞÜPHECİ
KUŞKULANMAK: ŞÜPHELENMEK
KUŞKULU : ŞÜPHELİ
KUŞKUSUZ : ŞÜPHESİZ
KUTLAMAK : TEBRİK ETMEK
KUTLU : MÜBÂREK, UĞURLU
KUTLULAMAK: TEBRİK ETMEK
KUTSAL : MUKADDES, KUDSÎ
KUTSALLAŞMAK: MUKADDESLEŞMEK
KUTSALLIK : KUDSİYYET
KUTSAMAK : TAKDİS ETMEK
KUTSUZ : UĞURSUZ
KUZEYSEL : ŞİMÂLÎ
-L-
LİKİD : SIVI
LOKAL : MAHFEL, MAHALLİ
LÖSEMİ : KANSIZLIK
-M-
MAKSİMUM : ÂZAMİ
MANTALİTE : MANTIK
MİNİMUM : ASGARİ
METOD : USÜL
MONOPOL : İNHİSAR
MORAL : AHLÂK, MÂNEVİYAT, KUVVE-İ MÂNEVİYE
MUŞTU : MÜJDE
MUŞTUCU : MÜJDECİ
MUŞTULAMAK: MÜJDELEMEK
MUT : SAADET, BAHT, TÂLİH
MUTLU : MES’UD, TÂLİHLİ
MUTSUZ : TÂLİHSİZ, BEDBAHT
MUTSUZLUK: BEDBAHTLIK
-N-
NATUR : TABİAT
NEDEN : SEBEP
NEDENSEL : İLLÎ, SEBEBÎ
NEDENSELLİK: İLLİYET
NEGATİF : MENFİ
NESNE : MADDE, ŞEY
NİCELİK : KEMMİYET
NİCELİKSEL : KEMMÎ
NİTE : NASIL
NİTEL : KEYFÎ, KEYFİYETE ÂİD
NİTELEMEK : VASIFLANDIRMAK, TAVSİF ETMEK
NİTELİK : KEYFİYET, VASIF
NİTELİKLİ : VASIFLI
NİTELİKSEL : KEYFÎ, KEYFİYETE ÂİD
NİTELİKSİZ : VASIFSIZ, ÂDİ
NİTELİKSİZLİK: VASIFSIZLIK
NİTESEL : KEYFÎ
NORMAL : TABİİ
NOSTALJİ : GEÇMİŞE ÖZLEM, HASRET
NOTER : KÂTİB-İ ADİL
-O-
ODAK : MİHRAK
OKUL : MEKTEP
OKUTMAN : OKUTUCU
OLAĞAN : TABİİ
OLAĞAN DIŞI: GAYRİ TABİÎ
OLAĞAN ÜSTÜ: FEVKALÂDE, HARİKULÂDE
OLANAK : İMKÂN
OLANAKLI : MÜMKÜN
OLANAKSIZ : İMKÂNSIZ
OLASI : MUHTEMEL
OLASILIK : İHTİMAL
OLAY : VAK’A, HÂDİSE
OLGU : VAK’A
OLUMLU : MÜSBET
OLUMSAL : MÜMKÜN
OLUMSALLIK: İMKÂN
OLUMSUZ : MENFÎ
OLUMSUZLUK: MENFÎLİK
OLUŞUM : TEKEVVÜN, TEŞEKKÜL
ONAM : TASVİP, KABUL
ONAMA : TASVİP VEYA TASDİK ETME
ONAMAK : TASVİP VEYA KABUL ETMEK
ONARIM : TÂMİRAT, TÂMİR
ONARMAK : TÂMİR ETMEK
ONAY : TASDİK, TASVİP
ONAYLAMAK: TASDİK ETMEK
ONAYLI : TASDİKLİ, MUSADDAK
ONAYSIZ : TASDİKSİZ
ONUR : ŞEREF, İZZET-İ NEFİS
ONURLANDIRMAK: ŞEREFLENDİRMEK
ONURLU : ŞEREFLİ, VEKARLI
ONURSAL : FAHRÎ
ONURSUZ : VEKARSIZ, HAYSİYETSİZ
OPERASYON: AMELİYAT
ORAN : NİSPET
ORANLAMAK: NİSPET ETMEK
ORANLI : MÜTENÂSİP
ORİJİN : MENŞE
ORİJİNAL : NEV’İ ŞAHSINA MÜNHASIR
ORANSIZ : NİSPETSİZ, HANTAL
ORANTI : NİSPET, TENÂSÜP
ORANTILI : MÜTENÂSİP
ORTAM : VASAT, MUHİT, ÇEVRE
OTURUM : CELSE
OY : REY
OYLAMAK : REYE BAŞ VURMAK
OZAN : ŞÂİR
OZANSI : ŞÂİRÂNE
-Ö-
ÖDENEK : TAHSİSAT
ÖDEV : VAZİFE, VECİBE, KÜLFET
ÖDEVLİ : MUVAZZAF, MÜKELLEF
ÖDEVCİL : VAZİFEŞİNAS
ÖDÜL : MÜKÂFAT
ÖDÜLLENDİRMEK: MÜKÂFATLANDIRMAK
ÖDÜN : TÂVİZ, İVAZ
ÖDÜNLEMEK: TÂVİZ VERMEK
ÖDÜNLÜ : TÂVİZLİ
ÖDÜNSÜZ : TÂVİZSİZ
ÖĞE : UNSUR, CÜZ, UZUV
ÖĞRENCİ : TALEBE
ÖĞRENCİLİK: TALEBELİK
ÖĞRENİM : TAHSİL
ÖĞRETİ : MESLEK, DOKTRİN
ÖĞRETİM : TEDRİS, TEDRİSAT
ÖĞRETMEN : MUALLİM, MUALLİME
ÖĞRETSEL : ÖĞRETİCİ, TÂLİMİ
ÖNCEL : SELEF
ÖNCELİK : TEKADDÜM
ÖNCELLİKLE: EVVELİYETLE
ÖNCESİZ : EZELÎ
ÖNCESİZLİK: EZELİYET
ÖNDER : ŞEF
ÖNEM : EHEMMİYET
ÖNEMLİ : MÜHİM, EHEMMİYETLİ
ÖNEMSİZ : EHEMMİYETSİZ
ÖNEMSEMEK: EHEMMİYET VERMEK, MÜHİMSEMEK
ÖNERGE : TAKRİR
ÖNERİ : TEKLİF
ÖNERME : TEKLİF, KAZİYE
ÖNERMEK : TEKLİF ETMEK
ÖNGÖRMEK : DERPİŞ ETMEK
ÖNGÖRÜ : BASİRET, DÛRENDİŞLİK
ÖNGÖRÜLÜ : BASİRETLİ, DÛRENDİŞ
ÖNGÜN : ARİFE
ÖNLEM : TEDBİR
ÖNSEL : KABLÎ
ÖN SEZİ : HİSS-İ KABLELVUKU
ÖN YARGI : PEŞİN HÜKÜM
ÖRGÜN : TEŞKİLÂTLI
ÖRGÜT : TEŞKİLÂT
ÖRGÜTÇÜ : TEŞKİLÂTÇI
ÖRGÜTÇÜLÜK: TEŞKİLÂTÇILIK
ÖRGÜTLEMEK: TEŞKİLÂTLANMAK
ÖRGÜTLENDİRMEK: TEŞKİLÂTLANDIRMAK
ÖRGÜTLENMEK: TEŞKİLÂTLANMAK
ÖRGÜTLÜ : TEŞKİLÂTLI
ÖRGÜTSEL : TEŞKİLÂTA ÂİD
ÖRGÜTSÜZ : TEŞKİLÂTSIZ
ÖRNEĞİN : MESELÂ
ÖRTÜLÜ ÖDENEK: TAHSİSAT-I MESTURE
ÖRTÜŞMEK : TETÂBUK, MUTÂBIK VEYA UYGUN OLMA
ÖVÜNÇ : İFTİHAR
ÖYKÜ : HİKÂYE
ÖYKÜCÜ : HİKAYECİ, HİKÂYE YAZARI
ÖYKÜCÜLÜK: HİKÂYECİLİK
ÖZDEŞ : AYNI, EŞİT
ÖZDEŞLİK : AYNİYET
ÖZ DEYİŞ : VECİZE
ÖZEL : HUSÛSÎ
ÖZELCİ : HUSÛSÎ TEŞEBBÜS TARAFTARI
ÖZELEŞTİRİ : KENDİ KENDİNİ TENKİD
ÖZELİK : HASSA
ÖZELLİK : HUSÛSİYET
ÖZELLEŞMEK: HUSÛSİLEŞMEK
ÖZELLEŞTİRMEK: HUSÛSİLEŞTİRMEK
ÖZELLİKLE : BİLHASSA, HASSATEN
ÖZEN : İTİNA, İHTİMAM
ÖZENCİ : HEVESKÂR
ÖZENDİRİ : TEŞVİK
ÖZENDİRMEK: TEŞVİK ETMEK
ÖZENLİ : İTİNALI
ÖZENMEK : HEVESLENMEK
ÖZENSİZ : İTİNASIZ
ÖZENSİZLİK : İTİNASIZLIK, İHMALKÂRLIK
ÖZENTİ : TAKLİTÇİLİK HEVESİ
ÖZENTİCİ : TAKLİTÇİ
ÖZENTİLİ : İTİNALI
ÖZERK : MUHTAR
ÖZERKLİK : MUHTARİYET
ÖZET : HULÂSA
ÖZETLEMEK: HULÂSA ETMEK
ÖZETLEYİŞ : İCMAL
ÖZGE : GAYRI, BAŞKA
ÖZGECİLİK : DİĞERGÂMLIK
ÖZGEÇMİŞ : TERCÜME-İ HAL
ÖZGÜ : HAS, MAHSUS
ÖZGÜL : HAS, NEVÎ
ÖZGÜLEMEK: TAHSİS ETMEK
ÖZGÜN : NEVİ ŞAHSINA MÜNHASIR
ÖZGÜR : HÜR, SERBEST
ÖZGÜRLÜK : HÜRRİYET, SERBESTÎ
ÖZGÜRLÜKÇÜ: HÜRRİYETPERVER
ÖZGÜRLÜKÇÜLÜK: HÜRRİYETÇİLİK
ÖZGÜRLÜKSÜZ: ESİR, MAHKÛM
ÖZLEM : HASRET
ÖZLEME : HASRET ÇEKMEK, İŞTİYAK
ÖZLEŞMEK : SAFLAŞMA, TASFİYE OLMA
ÖZLEŞTİRME: TASFİYECİLİK, SAFLAŞTIRMA
ÖZLEŞTİRMECİLİK: TASFİYECİLİK
ÖZLÜK İŞLERİ: ZAT İŞLERİ
ÖZNE : FÂİL
ÖZNEL : ENFÜSÎ
ÖZSEL : MUHTEVÂYA ÂİD
ÖZ SEVİ : HAYSİYET, İZZET-İ NEFİS, ŞEREF
ÖZSU : USÂRE
ÖZÜMLEME : TEMSİL
ÖZÜMSEMEK: TEMSİL ETMEK
ÖZÜMSENMEK: TEMESSUL OLUNMAK
ÖZÜNLÜ : DERÛNÎ, ZÂTÎ
ÖZVERİ : FEDÂKÂRLIK
ÖZVERİLİ : FEDAKÂR
-P-
PARATONER : SİPER-İ SÂİKA
PEKİN : KAT’Î, MEVSUK
PEKİTMEK : TEKİD ETMEK
PEKİNLİK : MEVSÛKIYET, KAT’İYYET
PERESTİJ : İTİBAR
PRENSİP : UHDE
POLEMİK : MÜNAKAŞA
POZİSYON : DURUM
POZİTİF : MÜSPET
PROBLEM : MES’ELE
PROJEKSİYON: GÖRÜŞ, NÜFUZ-İ NAZAR
-R-
RADİKAL : KÖKLÜ, CEZRÎ
RASLANTI : TESÂDÜF, RAST GELME
RASLANTISAL: TESÂDÜFÎ
RESTORAN : AŞEVİ
REAKSİYON : AKSÜLÂMEL
REFLEKTE ETMEK: AKSETTİRMEK
RÖPORTAJ : MÜLÂKAT
REVİZYON: YENİLEME, TÂMİR
RUHSAL : RÛHÎ
-S-
SAĞ BEĞENİ: ZEVK-İ SELİM
SAĞ DUYU : HİSS-İ SELİM, AKL-I SELİM
SAĞLIKSAL : SIHHÎ
SAKINCA : MAHZUR
SAKINCALI : MAHZURLU
SAKINCASIZ: MAHZURSUZ
SALDIRGAN : MÜTECÂVİZ
SALDIRGANLIK: TECÂVÜZ, MÜTECÂVİZLİK
SALDIRI : HÜCUM, TAARRUZ, TECÂVÜZ
SALDIRMAK: HÜCUM, TAARUZ, TECÂVÜZ VEYA
TASADDÎ ETMEK
SALDIRMAZLIK: ADEM-İ TECÂVÜZ
SALGI : İFRAZAT
SALGIN : SÂRÎ
SALIK : TAVSİYE
SALIK VERMEK: TAVSİYE ETMEK
SALIVERME : TAHLİYE ETME
SALT : MUTLAK
SALT ÇOĞUNLUK: MUTLAK EKSERİYET
SANAL : MEVHUM
SANI : ZAN, VEHİM, HAYAL
SANIK : MAZNUN
SANTRAL : MERKEZ
SAPTAMAK : TESBİT ETMEK
SARKAÇ : RAKKAS
SARMAL : HELEZONÎ
SAV : İDDİA, DÂVÂ
SAVCI : MÜDDE-İ UMÛMÎ
SAVAŞ : HARB, MUHÂREBE, CİHAD, MÜCÂHEDE,
CİDAL, MÜCÂDELE, CENK
SAVLAMAK: İDDİA ETMEK
SAVLI : İDDİALI
SAVUNMA : MÜDÂFAA
SAVUNMAK : MÜDÂFAA ETMEK
SAVUNUCU : MÜDÂFÎ
SAVUNUCULUK: MÜDÂFÎLİK
SAYDAM : ŞEFFAF
SAYDAMLIK: ŞEFFAFLIK
SAYGI : HÜRMET, İHTİRAM
SAYGI DEĞER: MUHTEREM
SAYGILI : İHTİRAMKÂR
SAYGIN : MÛTEBER, MUHTEREM
SAYGINLIK : ÎTİBAR
SAYGISIZ : HÜRMETSİZ, LÂÛBÂLİ
SAYIN : MUHTEREM
SAYIŞTAY : DİVAN-I MUHÂSEBAT
SAYLAV : MEB’US, MİLLETVEKİLİ
SAYMAN : MUHÂSEBECİ
SAYMANLIK: MUHÂSİBLİK
SEÇENEK : HAKK-I HIYAR
SEÇMELİ : İHTİYÂRÎ
SEÇMEN : MÜNTEHİB, SEÇİCİ
SEKRETER : KÂTİP
SEMPATİ : CANA YAKINLIK, SICAK KANLILIK
SEMBOL : REMZ
SELEKSİYON: ISTIFA
SERVİS : HİZMET
SERÜVEN : MÂCERA
SEVECEN : ŞEFKATLİ, MÜŞFİK
SEVECENLİK: ŞEFKAT
SEVİ : AŞK
SEZGİ : HADS
SEZON : MEVSİM
SIKI YÖNETİM: ÖRFÎ İDÂRE
SINAV : İMTİHAN
SIRALAÇ : DOSYA
SIVI : MÂYÎ
SİMGE : REMİZ, TİMSAL
SİMGELEMEK: REMZ ETMEK
SİNERJİ : TEŞRÎK-İ MESÂÎ
SİSTEM : NİZAM
SİSTEMATİK : NİZAMÎ
SİYASA : SİYÂSET
SİYASAL : SİYÂSÎ
SOLUK : NEFES
SOLUNUM : NEFES ALMA
SOMUT : MÜŞAHHAS
SOMUTLAMAK: MÜŞAHHAS KILMAK
SOMUTLAŞMAK: MÜŞAHHASLAŞMAK
SOMUTLUK : MÜŞAHHASLIK
SONUÇ : NETİCE
SONUÇLANMAK: NETİCELENMEK
SONUÇLANDIRMAK: NETİCELENDİRMEK
SORGU : SUAL, İSTİNTAK
SORU : SUAL
SORUM : MES’ULİYET
SORUMLU : MES’UL
SORUMLULUK : MES’ÛLİYET
SORUMSUZ : MES’ÛLİYETSİZ
SORUMSUZLUK : MES’ÛLİYETSİZLİK
SORUN : MES’ELE
SOYUT : MÜCERRED
SOYUTLAMA : TECRİD
SOYUTLAMAK : TECRİD ETMEK
SOYUTLUK : MÜCERRETLİK
SÖMÜRGE : MÜSTEMLEKE
SÖMÜRGECİLİK : MÜSTEMLEKECİLİK
SÖMÜRGELEŞMEK: MÜSTEMLEKELEŞMEK
SÖMÜRGEN : İSTİSMARCI
SÖMÜRGENLİK : İSTİSMARCILIK
SÖMÜRMEK : İSTİSMAR ETMEK
SÖMÜRÜ : İSTİSMAR
SÖMÜRÜCÜLÜK : İSTİSMARCILIK
SÖYLEŞİ : SOHBET, MUSÂHABE
SÖYLEM : ŞİVE, İFÂDE
SÖYLEŞMEK : MÜZÂKERE ETMEK
SÖYLEV : NUTUK
SÖZCÜK : KELİME
SÖZEL : LÂFZÎ, ŞİFÂHÎ
SÖZ KONUSU : BAHİS MEVZUU
SÖZLEŞME : AKİD
STANDARD : TABİÎ
STAR : YILDIZ
SUBAY : ZABİT
SUSKUN : SÜKÛTÎ
SÜBJEKTİF : ENFÜSÎ
SÜRE : MÜDDET
SÜREÇ : VETİRE
-Ş-
ŞÖLEN : ZİYAFET
-T-
TAMU : CEHENNEM
TANI : TEŞHİS
TANIK : ŞÂHİD
TANIKLIK : ŞAHÂDET, ŞÂHİDLİK
TANRI : İLÂH
TANRIÇA : İLÂHE
TANRISAL : İLÂHÎ
TAPINAK : MÂBED
TARIM : ZİRAAT
TARIMSAL : ZİRÂÎ
TARİHSEL : TARİHÎ
TARTIŞMA : MÜNÂKAŞA
TARTIŞMAK : MÜNÂKAŞA ETMEK
TASARI : LÂYİHA
TASARIM : TASAVVUR, PLÂNLAMA
TASARIMLAMAK : TASAVVUR ETMEK
TASARLAMAK : TASAVVUR ETMEK
TASLAK : MÜSVEDDE
TAŞINIR MAL : MENKUL MAL
TAŞINMAZ MAL : GAYRİ MENKUL
TAŞIT : NAKİL VÂSITASI
TECİM : TİCÂRET
TECİMEN : TÜCCAR
TECİMEVİ : TİCÂRETHÂNE
TECİMSEL : TİCÂRÎ
TEK DÜZEN : YEKNESAK, MUTTARİD
TEK DÜZENLİK : YEKNESAKLIK
TEKEL : İNHİSAR
TEKELCİ : İNHİSARCI
TEKELCİLİK : İNHİSARCILIK
TEKİL : MÜFRED
TEPKİ : AKSÜLAMEL
TERİM : ISTILAH
TİN : RUH
TİNSEL : RÛHÎ
TRETUVAR : YAYA KALDIRIMI
TRAFİK : SEYR-U SEFER
TOLERANS : TESÂMÜH
TOPLUM : CEMİYET
TOPLUMSAL : İÇTİMÂÎ
TUTKU : İHTİRAS, İPTİLÂ
TUTUCU : MUHÂFAZAKÂR
TUTUK : MEVKUF
TUTUKLAMA : TEVKİF ETME
TUTUKLU : MEVKUF
TÜKETİCİ : MÜSTEHLİK
TÜKETİM : İSTİHLÂK
TÜM : BÜTÜN
TÜMCE : CÜMLE
TÜMDEN GELİM : TALİL
TÜMEL : KÜLLÎ
TÜMEVARIM : İSTİKRA
TÜMLEÇ : MÜTEMMİM
TÜMLEMEK : İKMAL ETMEK
TÜMLER : MÜTEMMİM
TÜM SAYI : TAM SAYI
TÜRDEŞ : HEMCİNS
TÜRDEŞLİK : TECÂNÜS
TÜRE : HUKUK, ADÂLET
TÜREL : ADLÎ, HUKUKÎ
TÜRETMEN : MUHTERİ, MÛCİD
TÜZEL : HÜKMÎ
TÜZEL KİŞİ : HÜKMÎ ŞAHIS
TÜZÜK : NİZÂMNÂME
-U-
UĞRAŞ : MEŞGULİYET, MESLEK
UĞRAŞI : MEŞGUL OLUNAN ŞEY
ULUS : MİLLET
ULUSAL : MİLLÎ
ULUSALLAŞTIRMAK: MİLLÎLEŞTİRMEK
ULUSALLIK : MİLLİYET
ULUSÇU : MİLLİYETÇİ
ULUSÇULUK : MİLLİYETÇİLİK
ULUSLARARASI : BEYNELMİLEL
US : AKIL, TERBİYE
US ALIR : MÂKUL
USA VURMAK : MUHÂKEME ETMEK
USÇULUK : AKILCILIK
USLAMLAMA : MUHÂKEME YÜRÜTME
USLAMLAMAK : MUHÂKEME ETMEK
USSAL : AKLÎ
USSALLAŞTIRMA : AKLÎLEŞTİRME
UTKU : ZAFER
UYAK : KAFİYE
UYARI : İKAZ
UYARLAMA : İNTİBAK ETTİRME
UYARMA : İKAZ ETME, TENBİH ETME
UYDU : PEYK
UYDULAŞMAK : PEYKLEŞMEK
UYDULUK : PEYKLİK
UYGAR : MEDENÎ
UYGARLAŞMA : MEDENÎLEŞME
UYGARLAŞTIRMA : MEDENÎLEŞTİRME
UYGARLIK : MEDENİYET
UYGU : TEKABÜL, TETÂBUK
UYGULAMA : TATBİK, TATBİKAT
UYGULAMAK : TATBİK ETMEK
UYGULAMALI : TATBİKİ
UYRUK : TEBAA
UYRUKLUK : TÂBİİYET
UYUM : ÂHENK, MUTÂBAKAT
UYUMLU : ÂHENKLİ, MUTÂBIK
UYUMLULUK : ÂHENKLİLİK
UYUMSUZ : ÂHENKSİZ
UYUŞMAZLIK : İHTİLÂF
UZAY : FEZA
UZMAN : MÜTEHASSIS
UZMANLAŞMAK : MÜTEHHASSIS OLMAK
UZMANLIK : İHTİSAS
-Ü-
ÜLKÜSEL : İDEAL
ÜNLÜ : MEŞHUR, MÂRUF
ÜREME : TENÂSÜL
ÜRETİM : İSTİHSAL
ÜRETMEN : MÜSTAHSİL
ÜRÜN : MAHSUL
ÜYE : ÂZÂ
ÜYELİK : ÂZÂLIK
-V-
VARSAYIM : FARAZİYE
VERİ : MUTA
VİZYON : GÖRÜŞ
VURGU : AKSAN
VURGULAMAK : TEBÂRÜZ ETTİRMEK
-Y-
YADSIMA : NEFY, İNKÂR
YADSIN : GARİP
YADSINLIK : GARİPLİK
YAĞI : DÜŞMAN
YAKARI : DUA, TAZARRU, NİYAZ
YAKIT : MAHRUKAT, YAKACAK
YAKLAŞIM : TEMAS, ÜSLÛB
YALINÇ : BASİT
YALITIM : TECRİD
YALITKAN : MÜCERRİD, TECRİD EDEN
YALITMAK : TECRİD ETMEK
YALVAÇ : PEYGAMBER
YANILGI : HATA, SEHİV
YANIT : CEVAP
YANITLAMAK : CEVAP VERMEK
YANKI (YANKU) : AKS-İ SEDA
YANLI : TARAFTAR, TARAFGİR
YANSIMA : AKSETME
YANSIMAK : AKSETMEK
YANSITMAK : AKSETTİRMEK
YANSIZ : TARAFSIZ, BÎTARAF
YAPAY : SUN’Î
YAPAYLIK : SUN’ÎLİK
YAPISAL : BÜNYEVÎ
YAPIT : ESER
YAPTIRIM : MÜEYYİDE
YARAR : FAYDA
YARARLI : FAYDALI
YARARSIZ : FAYDASIZ
YARARSIZLIK : FAYDASIZLIK
YARAŞIK : MÜNÂSİP, MUVÂFIK
YARATIK : MAHLÛK
YARGI : HÜKÜM
YARGICI : HÜKÜM VEREN
YARGIÇ : HÂKİM
YARGIÇLIK : HÂKİMLİK
YARGILAMAK : MUHÂKEME ETMEK
YARGITAY : TEMYİZ MAHKEMESİ
YASA : KANUN
YASAL : KANUNÎ
YASALAŞMAK : KANUNLAŞMAK
YASALAŞTIRMAK : KANUNLAŞTIRMAK
YASALLAŞTIRMA : KANUNÎLEŞTİRMEK
YASAMA : TEŞRÎ
YAŞAM : HAYAT
YAŞAM ÖYKÜSÜ : HAYAT HİKÂYESİ, TERCÜME-İ HAL
YAŞAMSAL : HAYATÎ
YAŞAMSALLIK : HAYATİYET
YAŞANTI : YAŞAMA ŞEKLİ
YATAY : UFKÎ
YAZAR : MÜELLİF, MUHARRİR
YAZGI : KADER
YAZGICI : KADERCİ
YAZIN : EDEBİYAT
YAZINCI : EDEBİYATÇI
YAZINERİ : EDİB
YAZINSAL : EDEBÎ
YAZIT : KİTÂBE
YAZMAN : KÂTİP
YAZMANLIK : KÂTİPLİK
YENİLGİ : MAĞLÛBİYET
YEREL : MAHALLÎ, MEVZİÎ
YERLEŞKE : MESKEN
YETENEK : KABİLİYET
YETENEKLİ : KABİLİYETLİ
YETENEKSİZ : KABİLİYETSİZ
YETERLİ : KÂFİ, KİFÂYETLİ
YETKİ : SELÂHİYET
YETKİLİ : SELÂHİYETLİ, SELÂHİYETTAR
YETKİN : KÂMİL
YETKİNLİK : KEMAL
YETMEZLİK : KİFÂYETSİZLİK
YIR : ŞİİR, ŞARKI, TÜRKÜ
YİNELEM : TEKRİR, TEKRAR ETME
YİNELEME : TEKRAR ETME
YOĞUN : KESİF
YOĞUNLAŞMAK : TEKÂSÜF ETMEK
YOĞUNLUK : KESÂFET
YOKSUN : MAHRUM
YOKSUNLUK : MAHRÛMİYET
YÖNETİCİ : İDÂRECİ
YÖNETİM : İDÂRE
YÖNETMEK : İDÂRE ETMEK
YÖNETİMSEL : İDÂRÎ
YÖNETMEN : İDÂRECİ
YÖNETMENLİK : İDÂRECİLİK
YÖNTEM : USÛL
YÖRESEL : MAHALLÎ
-Z-
ZAMAN AŞIMI: MÜRÛR-İ ZAMAN
ZORUNLU: ZARÛRİ, MECBÛRİ
ZORUNLULUK: ZARÛRET, IZTIRAR, MECBÛRİYET
KAYNAK: [Kadir Mısıroğlu, Sebil Yayınevi, Doğru Türkçe Rehberi yâhud bin Uydurma ve Batı menşe›li Kelimeyi BOYKOT:

BOYKOT KELİMELER KİTABINI SATIN AL
Share.