100 Tavsiye Kitap Listesi

0

Üstad Kadir Mısıroğlu’nun ”İslamcı Gençliğin El Kitabı” adlı eserinde genç okuyuculara tavsiye ettiği 100 kitabı istifadenize sunuyoruz.

 1. Hak Dini, Kur’ân Dili – Elmalılı Hamdi Yazır
 2. Riyazüssâlihin (Hadis)
 3. Risâle-i Nûr Külliyatı – Said Nursî
 4. Muvazzah İlm-i Kelâm – Ömer Nasuhi Bilmen
 5. Asr-ı Saâdet – Mevlânâ Şiblî
 6. Hayâttü’s-Sahâbe – M. Yusuf Kandehlevî
 7. Nimetü’l-İslâm – Hacı Zihni Efendi
 8. İslâm Fıtrî Tabiî Umûmî Bir Dindir – Ahmed Hamdi Akseki
 9. İhyâu Ulûmi’d-din – İmâm Gazali
 10. Târihten Günümüze Tahrif Hareketleri – Kadir Mısıroğlu
 11. Maddiyyun Mezhebinin İzmihlâli (Materyalizmin İflâsı ve İslâm, I-II) – İsmail Fenni Ertuğrul
 12. Hakikat Nurları – İsmail Fennî Ertuğrul
 13. Lügatçe-i Felsefe – İsmail Fenni Ertuğrul, (İslâm Harfleriyle)
 14. Mesnevi Şerhi – Tâhirü’l Mevlevi
 15. Kısas-ı Enbiya – Ahmed Cevded Paşa
 16. Hacı Murad – Leon Tolstoy
 17. Yirminci Asrın Cahiliyeti – Muhammed Kutub
 18. Kur’ân Hiç Tükenmeyen Mucize – Heyet
 19. Bir Uydurma Kelimeyi Boykot – Kadir Mısıroğlu
 20. Hayat Felsefesi Yahut Yaşamak Sanatı – Kadir Mısıroğlu
 21. Lozan, Zafer mi, Hezimet mi?! – Kadir Mısıroğlu
 22. Bir Mazlum Padişah: Sultan Abdülaziz Han – Kadir Mısıroğlu
 23. Bir Mazlum Padişah: Sultan II. Abdülhamid Han – Kadir Mısıroğlu
 24. Bir Mazlum Padişah: Sultan Vahideddin Han – Kadir Mısıroğlu
 25. Geçmişi ve Geleceği İle Hilâfet – Kadir Mısıroğlu
 26. Kurtuluş Savaçında Sarıklı Mücâhidler – Kadir Mısıroğlu
 27. Deccal Tabakta – Can Kemal Özer
 28. İzhâru’l-Hak – Rahmetullahi Hindi
 29. İslâmiyet ve Milletler Hukuku – Prof. A. Refik Turnagil
 30. Muhtasar İslam Târihi – Kadir Mısıroğlu
 31. Dinde Reformistler – Ali Eren
 32. Osmanlı Târihi – İsmail Hakkı Uzunçarşılı (Tanzimat’a kadar olan kısım)
 33. İslâm Meydan Okuyor – Vahidüddin Han
 34. Yahya Kemal Beyatlı’nın şiir ve nesir bütün külliyâtı
 35. Türkiye’de Ruhçu ve Maddeci Görüşün Mücâdelesi – Süleyman Hayri Bolay
 36. Siyonizm ve Türkiye – Yaşar Kutluay
 37. Dünya Hakimleri (Yahudi) – Louis Marschalko
 38. Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Târihi – Prof. Dr. Osman Turan
 39. Osmanlı Hukuku – Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci
 40. Yazı Güzeli – Bedreddin Yazır
 41. İslâm Harflerinin Müdafaası – Osman Şerifoğlu
 42. A’mâk-ı Hayal – Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi
 43. Abide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle Osmanlı – Osman Nûri Topbaş
 44. Hüdâyî’nin Ziyafet Sofrasından – Osman Nûri Topbaş
 45. İmandan İhsana Tasavvuf – Osman Nûri Topbaş
 46. İslâm Yazısına Dâir – Kadir Mısıroğlu (Cüneyd Emiroğlu)
 47. Tarihî Maddeciliğe Reddiye – Hilmi Ziya Ülken
 48. İlim, Ahlâk, Îman – Mustafa Balaban
 49. Garb’ın Üzerine Doğan İslâm Güneşi – Sigrid Hunke
 50. İdeolocya Örgüsü – Necip Fâzıl Kısakürek
 51. İslâm Prensipleri – Ali Kemâl Belviranh
 52. Tanınmayan Büyük Çağ – Prof. Dr. Fuat Sezgin
 53. Zulmetten Nura – Şemseddin Günaltay (İslâm harfleriyle)
 54. Boğaziçi Mehtapları – Abdülhak Şinasi Hisar
 55. Batılılaşma İhaneti – Mehmed Doğan
 56. Bir Türk Vatana Döndü – Nejat Muallimoğlu
 57. Sağlık Sırlan – Dr. Senâi Demirci
 58. İslâm ve Bilim – Prof. Dr. Seyyid Hüseyin Nasr
 59. Allah Dostu Der Ki – Dr. Münir Derman
 60. Ömer ve Nebevi Sünnet – Dr. Ebubekir Sifil
 61. Ehl-i Sünnet’in Müdafaası – Ebû Hamid bin Merzuk
 62. Osmanlıca-Türkçe Sözlük – Mustafa Nihad Özön
 63. Ebû Hanîfe – Muhammed Ebû Zehra
 64. Görüp İşittiklerim – Ali Fuad Türkgeldi
 65. Kelâm İlmi (Giriş) – Prof. Dr. Bekir Topaloğlu
 66. Cumhuriyetin Târihi – Ahmed Cemil Ertunç (Celâlettin Vatandaş)
 67. Türkçe’nin Müdafaası – Kırk Münevver
 68. Medenî Hukuk Cephesinden Ahmed Cevdet Paşa – Ebululâ Mardin
 69. Mektubât-ı Rabbânî – İmam Rabbani
 70. Dinlerarası Diyalog Tuzağı – Mehmet Oruç
 71. Hikemiyat – Dr. Ebubekir Sifil
 72. Dağıstan Arslanı Şeyh Şâmil – Tarık Mümtaz Göztepe
 73. Tevrat, İnciller, Kur’ân-ı Kerîm ve Bilim – Maurice Bucaille
 74. İslâm Hukukumda Değişmenin Sınırlan – Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci
 75. İslâm Mezhepleri Tarihi – Dr. Haşan Gümüşoğlu
 76. Dört İncil. Farklılıkları ve Çelişkileri – Prof. Dr. Şaban Kuzgun
 77. Osmanlıca İmlâ Rehberi – Osman Şerifoğlu
 78. İlmî Gerçekler – Dr. Halûk Nurbaki
 79. İslâm Ahlâkının Esasları – Babanzâde Ahmed Naim
 80. Rasûlullah’m İslâm’a Dâvet Metodu – Ahmed Önkal
 81. Papalık – Bekir Zakir Çoban
 82. Zübde-tül Buhârî – Ömer Ziyâeddin Dağistânî
 83. Kadirbeyoğlu Zeki Bey’in Hâtıraları
 84. Yengeç Kitabı – Dr. Salzmann
 85. İlimler ve Yorumlar– Hekimoğlu İsmail
 86. Peygamber Efendimizden Hayat Ölçüleri – Murad Kaya
 87. Üsve-i Hasene (1-2) – Ömer Çelik, Murad Kaya, Mustafa Öztürk
 88. İslâm’ın Vaadettikleri– Roger Garaudy
 89. Bostan – Şeyh Sadî Şirâzî
 90. Gülistan – Şeyh Sadî Şirâzî
 91. İslâm İnançları – Dr. Ali Arslan
 92. Kimyâ-yı Saâdet – İmam-ı Gazâlî
 93. Telfik-i Mezâhibe Reddiyye – M. Esad Dilâveroğlu
 94. Anglikan Kilisesine Cevap – Şeyh Abdülaziz Çâviş
 95. Maturidiyye Akaidi – Nureddin es-Sabûnî
 96. Şifâ-i Şerif – Kadı lyâz
 97. Osmanlı Türklerinde İlim – Dr. Adnan Adıvar
 98. İlim ve Din – Dr. Adnan Adıvar
 99. İlmiyye Sınıfı -İ. Hakkı Uzunçarşılı
 100. Osmanlı Târihi – Kadir Mısıroğlu
Share.